I. CZŁONKOSTWO W KLUBIE ORIFLAME

1. Współpraca z Oriflame Poland realizowana jest poprzez udział w Klubie Oriflame, który tworzą wszystkie dobrowolnie zgłoszone i zarejestrowane w nim podmioty – Członkowie Klubu Oriflame.
2. Członkami Klubu Oriflame, zwanymi dalej „Konsultantami” mogą być:
2.1. osoby prawne – utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
2.2.osoby fizyczne – w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą w formach określonych przepisami prawa.
3. Rejestracja on-line następuje na podstawie Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame prawidłowo wypełnionego i przesłanego drogą elektroniczną przez podmiot ubiegający się o członkostwo. Oriflame Poland zastrzega sobie prawo żądania, przed dokonaniem rejestracji w Klubie, złożenia dodatkowych dokumentów. Z chwilą złożenia wniosku dany podmiot staje się kandydatem na Konsultanta Oriflame. Rejestracja w Klubie Oriflame może być dokonana także w drodze pisemnej poprzez wypełnienie i podpisanie stosownego wniosku. Szczegółowe warunki i zasady standardowej rejestracji członkostwa reguluje odrębny regulamin ustalony przez Oriflame Poland Sp. z o.o. Jeżeli z treści niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie co innego, jego postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do rejestracji on-line na podstawie Wniosku złożonego w formie elektronicznej.
3.1. Dane osób fizycznych pozyskane w trakcie oraz w związku z rejestracją są zbierane do bazy danych zarejestrowanej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr księgi: 007946.
3.2. Celem zbierania danych osobowych do Klubu przez Oriflame z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 135 jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
3.3. Z zastrzeżeniem wykorzystania danych wyłącznie w celu kontaktowym dane mogą być przekazane innym Konsultantom współpracującym z Oriflame Poland Sp. z o.o. (sponsorzy).
3.4. Każdemu członkowi Klubu Oriflame przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Wniosek o przyjęcie do Klubu Oriflame wymaga obligatoryjnego potwierdzenia przez już zarejestrowanego, uprawnionego do działania w dacie składania Wniosku, Konsultanta Oriflame, zwanego dalej „sponsorem”. Sponsorem staje się osoba rekomendująca przyjęcie do Klubu Oriflame nowego Kandydata. Potwierdzenie Wniosku przez sponsora oznacza, że nowy Konsultant zostanie umieszczony w jego strukturze sieci sprzedaży, przy czym Oriflame Poland zastrzega sobie prawo zarejestrowania zgłoszonego Konsultanta w innej, wskazanej przez siebie strukturze sieci sprzedaży jak też zmiany miejsca rejestracji własną decyzją.
5. Rejestracja w Klubie Oriflame następuje z datą zaakceptowania przez Oriflame Poland Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame i nadania Konsultantowi indywidualnego numeru członkowskiego. Fakt rejestracji potwierdzany jest przez Oriflame Poland wydaniem bezterminowej Karty Klubu Oriflame, która przesyłana jest na adres zameldowania lub siedziby Konsultanta.
6. Wydana Konsultantowi Karta Klubu Oriflame upoważnia do realizacji zamówień. Karta Klubu Oriflame podlega szczególnej ochronie ze strony Konsultanta, który ponosi pełną odpowiedzialność za posługiwanie się Kartą, w tym także przez osoby trzecie. Regulamin Karty Klubu Oriflame stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i będąc jego integralną częścią jest wiążący dla Konsultanta.
7. Oriflame Poland przysługuje prawo odrzucenia, w każdym czasie, złożonego Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame, a tym samym odmowy rejestracji członkostwa w Klubie i odmowy realizacji zamówienia, bez konieczności uzasadniania takiej decyzji.
8. Oriflame Poland zastrzega sobie prawo rejestracji Konsultanta w dowolnej strukturze sieci sprzedaży, także w przypadkach gdy rejestracja w strukturze sponsora jest niemożliwa lub niedopuszczalna a także gdy sponsor nie został przez Konsultanta wskazany. Małżonkowie działający jako Konsultanci rejestrowani są w tej samej grupie sponsorskiej.
9. Członkowie Klubu Oriflame, osoby fizyczne – działają osobiście a osoby prawne poprzez uprawnionych członków swych organów zarządzających przy zachowaniu obowiązujących ich zasad reprezentacji.
10. Czynności w imieniu Członków Klubu Oriflame mogą być podejmowane poprzez ustanowionych przez nich pełnomocników, w zakresie określonym pisemnym upoważnieniem z tym zastrzeżeniem, iż niedopuszczalne jest prowadzenie działalności przez lub przy udziale rzekomych pełnomocników, tj. osób, których działalność jest faktycznie działalnością prowadzoną pod nazwiskiem lub firmą innej osoby.
11. Członkowie Klubu Oriflame ponoszą, wobec Oriflame Poland oraz osób trzecich, pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu, w tym za czynności dokonane przy składaniu zamówień, odbiorze produktów, zaciąganiu zobowiązań (w tym finansowych) oraz podejmowaniu innych działań związanych z członkostwem w Klubie Oriflame.
12. Konsultant zarejestrowany w trybie „on-line” uprawniony jest do złożenia standardowego pisemnego wniosku i kontynuowania współpracy z Oriflame Poland Sp. z o.o. na zasadach ogólnych określonych w odrębnym Regulaminie.

II. NUMER KONSULTANTA

1. Podmiotowi przyjętemu do Klubu Oriflame, Oriflame Poland nadaje jeden, indywidualny numer Konsultanta, pod którym zostaje on zarejestrowany i pod którym prowadzi działalność także po dokonaniu rejestracji standardowej.
2. W przypadku spółek, działający w tej formie przedsiębiorcy, otrzymują jeden wspólny numer Konsultanta nadawany prowadzonej przez nich spółce.
3. W przypadkach nie wymienionych w pkt. II ppkt. 1 i 2 powyżej, współmałżonkowie mogą realizować współpracę z Oriflame Poland pod jednym numerem konsultanta, przy czym wypełniając wniosek wskazują oni, któremu ze współmałżonków powyższy numer zostanie nadany.
4. Wszelkie przywileje, uprawnienia oraz świadczenia ze strony Oriflame Poland przypisane są do indywidualnie nadanego numeru Konsultanta i korzystać z nich mogą wyłącznie podmioty, na rzecz których dany numer Konsultanta został nadany.
5. Konsultant zobowiązany jest do bieżącego, pisemnego informowania Oriflame Poland o wszelkich zmianach danych dotyczących Konsultanta zawartych we Wniosku o rejestrację w Klubie Oriflame, w szczególności obejmujących zmiany oznaczenia firmy, zmiany nazwiska, miejsca siedziby, zamieszkania lub pobytu pod rygorem wykreślenia z Klubu Oriflame. Uchybienie powyższemu obowiązkowi ze strony Konsultanta skutkuje uznaniem wszelkich czynności Oriflame Poland (w tym w zakresie dostaw produktów i doręczeń korespondencji), dokonanych zgodnie z posiadanymi przez Spółkę danymi i informacjami, za prawidłowe i prawnie skuteczne.
6. Numer nadany Konsultantowi nie może być przedmiotem zbycia, przeniesienia, obciążenia lub innych dyspozycji pod tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dziedziczenia dopuszczonego na warunkach zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności z treścią pkt. II ppkt. 7 poniżej.
7. Numer Konsultanta nadany osobie fizycznej podlega dziedziczeniu, przy czym może on być przyznany tylko jednej osobie z grona spadkobierców, wskazanej w orzeczeniu Sądu lub wyznaczonej przez wszystkich uprawnionych ze spadku spadkobierców w drodze wspólnego oświadczenia złożonego w formie notarialnej lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
8. W przypadku gdy osoba dziedzicząca numer zgodnie z postanowieniami pkt. II ppkt. 7 powyżej posiada nadany mu już wcześniej numer Konsultanta, podjęcie współpracy z Oriflame Poland, na podstawie numeru przejętego w drodze dziedziczenia, nastąpić może pod warunkiem wcześniejszej pisemnej rezygnacji Konsultanta z dotychczasowego numeru. Do chwili złożenia rezygnacji z dotychczasowego numeru, Konsultant nie może prowadzić działalności przy wykorzystaniu numeru będącego przedmiotem dziedziczenia.
9. W przypadkach indywidualnych, będących skutkiem nadzwyczajnych okoliczności losowych, dotyczących wyłącznie osób fizycznych, Oriflame Poland może wyrazić zgodę na prowadzenie działalności na podstawie numeru Konsultanta nabytego w drodze dziedziczenia i działania w Klubie Oriflame pod dwoma numerami Konsultanta. Zgoda Oriflame na powyższą działalność może być okresowa.
10. Nabycie uprawnień do numeru Konsultanta zarejestrowanego na podstawie standardowego pisemnego wniosku następuje wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymogów przewidzianych dla powyższego trybu rejestracji.

III. OKRESY CZŁONKOWSKIE

1. Pierwszy okres członkowski w Klubie Oriflame odpowiada okresowi obejmującemu 17 tzw. okresów katalogowych ustalonych przez Oriflame Poland. Okres członkowski liczony jest od daty rejestracji Konsultanta przez Oriflame Poland.
2. Członkostwo ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy umowne obejmujące 17 okresów katalogowych, każdorazowo liczone od daty zakończenia poprzedniego okresu członkowskiego, pod warunkiem złożenia i realizacji przez Konsultanta nowego (kolejnego) zamówienia przed upływem danego okresu członkowskiego.

IV. USTANIE I WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA

1. Członkostwo w Klubie Oriflame ustaje w przypadku:
1.1. złożenia przez Konsultanta pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa – z datą otrzymania zawiadomienia przez Oriflame Poland,
1.2. nie złożenia przez Konsultanta żadnego punktowanego zamówienia w w danym okresie członkowskim obejmującym 17 katalogów – z datą pierwszego dnia po upływie wskazanego wyżej okresu,
1.3. wykluczenia Konsultanta z Klubu Oriflame decyzją Oriflame Poland w szczególności z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współpracy ze Spółką.
2. Członkostwo w Klubie Oriflame Poland wygasa w przypadku:
2.1. śmierci Konsultanta – osoby fizycznej
2.2. likwidacji Konsultanta – osoby prawnej.
3. Z datą ustania członkostwa lub jego wygaśnięcia Konsultant zostaje wykreślony z grona członków Klubu Oriflame.
4. Ustanie lub wygaśnięcie członkostwa nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Konsultanta wobec Oriflame Poland, w tym odpowiedzialności za zobowiązania finansowe związane z członkostwem i działalnością w Klubie Oriflame.
5. Konsultant uprawniony jest do złożenia, w każdym czasie, pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Klubie Oriflame. Oświadczenie w oryginale należy złożyć w siedzibie Oriflame Poland lub przesłać listem poleconym na adres Oriflame Poland.
6. Oriflame Poland przysługuje prawo wykluczenia Konsultanta z Klubu Oriflame, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia zasad Regulaminu, zasad współpracy lub warunków uczestnictwa i działalności w Klubie, w szczególności w sytuacji:
6.1. podania we Wniosku o przyjęcie do Klubu Oriflame nieprawdziwych danych, w tym dotyczących statusu prawnego, danych adresowych, miejsca pobytu lub zamieszkania bądź innych danych dotyczących członka Klubu Oriflame,
6.2. nieprzekazania Oriflame Poland lub uchylania się od przekazania informacji na temat zmian w zakresie statusu prawnego Konsultanta, w szczególności w zakresie prowadzenia, zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej oraz aktualnego statusu podatkowego,
6.3. powstania jakichkolwiek zobowiązań związanych z nabyciem produktów lub usług Oriflame Poland,
6.4. prowadzenia działalności na rzecz lub na rachunek osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody,
6.5. podjęcia działań konkurencyjnych wobec Oriflame Poland lub prowadzonej przez Spółkę działalności,
6.6. podjęcia w jakiejkolwiek formie, przy wykorzystaniu dowolnego środka komunikacji lub przekazu, działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub wizerunek Oriflame Poland,
6.7. naruszenia zasad lub warunków sprzedaży produktów ustalonych przez Oriflame Poland a także zasad lub warunków działania w Klubie Oriflame,
6.8. podtrzymania przez Oriflame Poland wcześniejszej decyzji o zawieszeniu członkostwa w Klubie Oriflame. W powyższym przypadku wykluczenie następuje z datą nadania przez Oriflame Poland pisemnego zawiadomienia Konsultanta o zawieszeniu w prawach członka Klubu Oriflame.
6.9. skazania Konsultanta prawomocnym wyrokiem za związane ze współpracą ze Spółką lub uczestnictwem w Klubie działania sprzeczne z prawem lub naruszające interesy Oriflame Poland lub osób trzecich.
7. Konsultant wykluczony z Klubu Oriflame z datą wykluczenia traci wszelkie związane z członkostwem uprawnienia i przywileje. W przypadku wcześniejszego ujawnienia działań lub nieprawidłowości, prowadzących do zawieszenia członkostwa, które stanowiły następnie podstawę wykluczenia z Klubu Oriflame, Konsultant traci wszelkie uprawnienia i przywileje, w tym prawo do wszelkich świadczeń ze strony Oriflame Poland, powstałych także przed datą wykluczenia
8. Oriflame Poland przysługuje prawo zawieszenia Konsultanta w prawach członka Klubu Oriflame, w szczególności w przypadku:
8.1. powstania wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania Konsultanta w Klubie Oriflame lub prowadzenia przez niego sprzedaży produktów Oriflame,
8.2. nie ujawnienia lub nie zaktualizowania informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zmianach statusu podatkowego.
8.3. ujawnienia okoliczności wskazujących na łamanie zasad współpracy z Oriflame Poland. Zawieszenie członkostwa następuje decyzją Oriflame Poland, na czas konieczny do wyjaśnienia, przy aktywnym udziale Konsultanta, wszystkich okoliczności sprawy i przyczyn zawieszenia, nie dłuższy jednak niż okres obejmujący 17 katalogów. Niewyjaśnienie przez Konsultanta okoliczności sprawy w powyższym terminie skutkuje wykluczeniem z Klubu Oriflame.. Zawieszenie członkostwa skutkuje automatyczną utratą prawa do dokonywania zakupów (zarówno gotówkowych, jak też kredytowych), sponsorowania oraz utratą uprawnień wynikających lub związanych z działalnością w Klubie Oriflame. Z datą zawieszenia Konsultant traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony Oriflame Poland, w tym w szczególności prawo do rabatu za cały okres zawieszenia. Z chwilą zawieszenia Konsultant nie ma prawa do premii. Okres zawieszenia, decyzją Oriflame Poland, zakończyć się może przywróceniem w prawach członka lub wykluczeniem z Klubu Oriflame. Decyzja Oriflame Poland w tym zakresie zostanie przekazana Konsultantowi pisemnie.
9. W przypadku ustania członkowstwa Konsultantowi przysługuje prawo ubiegania się o ponowną rejestrację, chyba że ustanie członkostwa było skutkiem wykluczenia Konsultanta z Klubu Oriflame. Wniosek o ponowną rejestrację będzie rozpatrzony po upływie okresu odpowiadającego 8 katalogom.

V. ZASADY I WARUNKI DZIAŁALNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Działalność Konsultantów w Klubie Oriflame realizowana jest na ich własny rachunek i ryzyko a jej podstawę stanowi dobrowolnie zgłoszenie, dokonane przy użyciu wniosku „on-line”.
1.2. Produkty Oriflame nabywane są przez Konsultantów na ich potrzeby własne, co nie wyłącza możliwości ich zakupu w celu dalszej odsprzedaży końcowym użytkownikom w ramach działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami pkt. 1.5 i 1.6. poniżej.
1.3. Konsultanta, poza zawarciem umowy kupna-sprzedaży produktów i usług Oriflame przy działalności w Klubie Oriflame, nie łączą z Oriflame Poland żadne inne stosunki prawne, w tym w szczególności stosunki z zakresu prawa pracy czy też inne umowy, chyba że wzajemne relacje ukształtowane zostały w drodze odrębnie zawartych pisemnych umów.
1.4.Konsultant nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań bezpośrednio lub pośrednio sprzecznych lub naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady i warunki współpracy z Oriflame Poland, pod rygorem wykluczenia z Klubu Oriflame.
1.5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Konsultantów podlega ogólnie obowiązującym przepisom w tym zakresie. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsultantów lub osób trzecich za zaniechania lub działania Konsultantów skutkujące niedochowaniem lub naruszeniem obowiązujących ich przepisów. Oriflame Poland nie świadczy na rzecz Konsultantów żadnych usług doradczych, w szczególności w zakresie pomocy prawnej, finansowej lub doradztwa podatkowego.
1.6. Konsultanci prowadzący lub podejmujący działalność gospodarczą zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Oriflame Poland poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia, załączenie stosownych dokumentów i przesłanie ich na adres Oriflame Poland. Natychmiastowego zgłoszenia wymagają także wszelkie zmiany powyższych danych.
1.7. Konsultanci uprawnieni są do używania w swej działalności tytułu „Niezależny Konsultant Oriflame” lub „Oriflame – Niezależny Konsultant”. W stosunkach zewnętrznych Konsultanci nie mogą używać tytułu „Dyrektor”, który zastrzeżony jest wyłącznie do korzystania w stosunkach wewnętrznych w Klubie Oriflame oraz w relacjach z Oriflame Poland wynikających z usytuowania Konsultanta w strukturze sprzedaży produktów Oriflame.
1.8. Konsultantowi przysługuje prawo używania oznaczenia firmy (nazwa) oraz logo (znaku firmowego) zdjęć, druków, informacji należących do, lub objętych ochroną na rzecz, Oriflame Poland, wyłącznie na zasadach określonych przez Oriflame Poland. Korzystanie z powyższych uprawnień w innym zakresie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Oriflame Poland określającej zakres, sposób, formę i ewentualnie czas ich używania.
1.9. Konsultanci uprawnieni są do założenia i użytkowania, dla celów współpracy z Oriflame Poland, stron internetowych na serwerze należącym do Spółki, przy czym zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad i warunków korzystania z serwera określonych w regulaminie stron www.
2. SYSTEM SPRZEDAŻY – ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
2.1. System sprzedaży produktów Oriflame jest systemem sprzedaży bezpośredniej realizowanej wyłącznie na rzecz końcowych użytkowników kosmetyków. Produkty Spółki nie mogą być przedmiotem sprzedaży realizowanej w formie sprzecznej z formą sprzedaży wskazaną powyżej.
2.2. Za rażące naruszenie zasad współpracy z Oriflame Poland oraz warunków niniejszego Regulaminu uznawana jest sprzedaż hurtowa lub detaliczna produktów Oriflame Poland w sklepach, na bazarach i targowiskach, w portalach i sklepach oraz na aukcjach internetowych a także sprzedaż w jakiejkolwiek innej formie sprzecznej z istotą sprzedaży bezpośredniej rozumianej jako sprzedaż na rzecz końcowych użytkowników. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu pojęcie „sprzedaż” obejmuje bezpośrednią działalność Konsultantów jak też sprzedaż realizowaną przez lub przy pomocy przedstawicieli lub pełnomocników.
2.3. Sprzedaż produktów Oriflame przez Konsultantów nie podlega wyłączności terytorialnej. Każdy z Konsultantów zachowuje swobodę w kontaktowaniu się z Klientami na całym obszarze prowadzonej przez niego działalności.
3. GWARANCJE JAKOŚCI
3.1. Produkty Oriflame objęte są gwarancją jakości, pod warunkiem, że przez użytkowników stosowane są zgodnie z przeznaczeniem, oraz w okresie ich przydatności do użycia.
3.2. Niezależnie od wskazanej w pkt. 3.1. gwarancji jakości, Oriflame Poland udziela Konsultantom Unikalnej Gwarancji Satysfakcji dającej prawo do bezwarunkowego zwrotu nabytych produktów w terminie do 21 dni roboczych od daty zakupu wskazanej w fakturze. Konsultanci są uprawnieni do przenoszenia gwarancji satysfakcji na rzecz nabywców kosmetyków oraz są zobowiązani do jej honorowania w powyżej wskazanym okresie pod warunkiem zachowania zasad i warunków składania reklamacji.
3.3. Konsultanci uprawnieni są do sprzedaży produktów Oriflame użytkownikom wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed otwarciem. Przepakowywanie produktów, zmiana opakowań, etykiet lub informacji o produktach są zabronione. Zakazana jest sprzedaż produktów przeterminowanych, uszkodzonych lub dotkniętych innymi wadami.
3.4. Konsultanci obowiązani są do przekazywania swoim klientom rzetelnych informacji o produktach i ich dostępności w sposób zgodny z danymi otrzymanymi od Oriflame Poland. Zabronione jest przypisywanie produktom innych cech lub właściwości niż określone przez Oriflame Poland lub wynikające ze specyfiki produktów.
3.5. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Konsultantów w zakresie w jakim prowadzą one do niewłaściwego, sprzecznego z właściwościami produktów, ich zastosowania, skutkującego powstaniem roszczeń klientów wobec Konsultantów.
4. ZAKAZ KONKURENCJI
4.1. Konsultanci nie mogą uczestniczyć w działaniach konkurencyjnych wobec Oriflame Poland jak też prowadzonej przez Spółkę działalności.
4.2. Za działalność konkurencyjną uznaje się podejmowanie w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bezpośrednich lub pośrednich działań mających na celu bądź skutkujących naruszeniem interesów, dobrego imienia lub pozycji rynkowej Oriflame Poland, w szczególności lecz nie wyłącznie polegających na:
a/ wykorzystywaniu sieci sprzedaży produktów Oriflame oraz działalności i uczestnictwa w Klubie Oriflame do promocji, marketingu, reklamy, sprzedaży jakichkolwiek innych produktów lub usług osób trzecich,
b/ podjęciu w jakiejkolwiek formie współpracy z inną lub innymi firmami sprzedaży bezpośredniej.
c/ uczestniczeniu w projektach, przedsięwzięciach konkurencyjnych lub z udziałem podmiotów konkurencyjnych wobec Oriflame Poland lub jej działalności,
d/ udzielaniu, przekazywaniu, tworzeniu nieprawdziwych informacji na temat Oriflame Poland, jej działalności lub produktów,
e/ podjęciu innych działań lub czynności, które stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. ZAKAZ REPREZENTACJI
5.1. Konsultant nie jest uprawniony do działania na rzecz i w imieniu Oriflame Poland jak również do dokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających na rzecz lub w imieniu spółki.
5.2. Przyjmowanie jakichkolwiek wpłat pieniężnych przez Konsultanta w imieniu lub na rzecz Oriflame Poland jest zabronione. Konsultant uprawniony jest jedynie do pobierania należności za produkty zbyte przez niego na rzecz Klientów.
5.3. Podjęcie jakiekolwiek czynności Konsultanta w imieniu Oriflame Poland dla swej ważności wymaga uprzedniego, pisemnego upoważnienia udzielonego w imieniu Spółki przez osoby upoważnione do jej reprezentacji.
5.4. Konsultant nie jest upoważniony do udzielania wywiadów, podejmowania działań reklamowych, marketingowych, promocyjnych w imieniu i na rzecz Oriflame Poland bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki. Materiały promocyjne oraz strona osobista konsultanta zapewniona przez Oriflame dla specyficznych celów reklamowych mogą być używane tylko w tych celach bez konieczności uzyskiwania na to zgody w tym zakresie.
5.5. Wszelkie dzieła objęte ochroną z mocy przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym materiały promocyjne, reklamowe, informacyjne, publikacje, filmy, zdjęcia, utwory literackie i muzyczne, znaki towarowe, loga i sama nazwa „oriflame”, także wtedy, gdy są umieszczone na stronach internetowych należące lub będące w dyspozycji Oriflame Poland jak też przez Spółkę nabyte mogą być przedmiotem eksploatacji przez Konsultantów jedynie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Spółki i zgodnie z wytycznymi Spółki w tym zakresie. Zakazem eksploatacji objęte jest w szczególności korzystanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakiejkolwiek innej formie powyższych dzieł, w szczególności za pośrednictwem Internetu.
5.6. Ograniczenia wskazane w pkt. 5.5. powyżej nie mają zastosowania w przypadku działań promocyjnych, marketingowych i informacyjnych realizowanych przez Konsultantów z wykorzystaniem gotowych materiałów dostarczonych w tych celach przez Oriflame Poland.
5.7. Spam, czyli przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet niezamówionej informacji handlowej jest surowo zabronione. Konsultanci, Menedżerowie oraz Dyrektorzy nie mogą przesłać w ciągu miesiąca więcej niż 100 wiadomości, stanowiących informację handlową pocztą elektroniczną, jeśli skierowana jest ona do końcowego klienta. Dodatkowo, w związku z tym, że dokonywanie wskazanej wyżej wysyłki nie dokonuje się w imieniu Oriflame, to na wysyłającym spoczywa pełna odpowiedzialności za uzyskanie zgody na jej realizację od jej odbiorców.
6. ZAGADNIENIA FINANSOWE
6.1. Uzyskanie członkostwa w Klubie Oriflame rodzi po stronie Konsultanta obowiązek wniesienia wpisowego uiszczanego nie później niż w dacie złożenia pierwszego zamówienia. Wysokość wpisowego oraz warunki jego wpłaty określa Oriflame Poland. Wpisowe obejmuje okres odpowiadający 17 katalogom i jest liczony od daty rejestracji.
6.2. Po upływie pierwszego i następnych 17-katalogowych okresów członkowskich Konsultant zobowiązany jest do uiszczania rocznych opłat członkowskich w wysokościach, w terminach i na warunkach ustalanych przez Oriflame Poland.
6.3. Wpisowe ustalone przez Oriflame Poland uiszczone przez Konsultanta w związku z uzyskaniem członkostwa w Klubie Oriflame stanowi wpłatę za zestaw początkowy, spotkanie instruktażowe, szkolenia i udostępnianie podstawowych materiałów informacyjnych w okresie obejmującym 17 katalogów od daty rejestracji.
6.4. Roczne opłaty członkowskie pobierane są za kolejne okresy członkowskie a ich wysokość jednostronnie ustalana jest przez Oriflame Poland poprzez publikację w literaturze. Wpłacone opłaty członkowskie nie podlegają zwrotowi.
6.5. Sprzedaż produktów Oriflame następuje po cenach ustalanych i publikowanych przez Oriflame Poland, w tym w oficjalnej literaturze, oraz cennikach, gdzie określone zostają data wejścia nowych cen w życie i okresy ich obowiązywania.
6.6. Konsultanci zarejestrowani w trybie „on-line” nie mogą korzystać z odroczonego terminu zapłaty za nabyte produkty Oriflame. Warunkiem realizacji złożonego przez Konsultanta zamówienia jest dokonanie uprzedniej płatności za nabywane produkty.
6.7. Konsultanci przy nabywaniu przez nich produkty Oriflame uzyskują prawo do rabatów przy kolejnych zakupach a w przypadku usług organizacji sieci dystrybucji Oriflame prawo do premii świadczenia finansowego operacyjnie zwanego „premią”, których wysokość, warunki i terminy rozliczenia określa Oriflame Poland. Rabaty nie podlegają wypłacie i ulegają rozliczeniu z kwot przyszłych zobowiązań Konsultantów z tytułu nabytych przez nich produktów Oriflame. Konsultanci uzyskują prawo do rabatów i premii naliczonych na podstawie sprzedaży w czasie ostatnich 17 okresów katalogowych. Kwoty rabatów i premii powstałe przed powyższym terminem stają się nienależne i nie podlegają rozliczeniu.
6.8. Konsultanci zobowiązani są do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Oriflame Poland. W przypadku niedochowania terminu płatności za nabyte produkty Oriflame (potwierdzonego na fakturze wystawionej przez Spółkę) Konsultanci zobowiązani są do zapłaty umownych odsetek za zwłokę w wysokości wskazanej w fakturach wystawionych przez Oriflame Poland.
6.9. W przypadku braku płatności w wyznaczonym przez Oriflame Poland i wskazanym w fakturze terminie, Spółka upoważniona jest do wezwania Konsultanta odrębnymi pismami do spłaty zadłużenia. Koszty upomnienia i wezwania do zapłaty ustalane są przez Oriflame Poland ryczałtowo i stanowiąc karę umowną obciążają Konsultanta. Wysokość zryczałtowanych kosztów ogłaszana jest w oficjalnej literaturze Oriflame.
6.10. Oriflame Poland przysługuje prawo dokonania, w dowolnym czasie, potrącenia przysługujących jej wierzytelności (w tym z tytułu sprzedanych produktów i usług oraz odsetek, kar, innych kosztów) z kwot premii należnych Konsultantowi z tytułu świadczenia usług organizacji sieci dystrybucji Oriflame.
6.11. Oriflame Poland nie ponosi odpowiedzialności za zmiany asortymentu, ograniczenie lub wyłączenie dostępności produktów, w tym powstałe po złożeniu zamówienia ale przed jego realizacją. Oriflame Poland zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów poprzez ich publikację w oficjalnej literaturze.
6.12. Konsultant ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe rozliczenia podatków oraz innych zobowiązań z urzędami skarbowymi oraz ZUS. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Spółki w powyższym zakresie tak wobec Konsultanta jak też wobec osób trzecich.

VI. ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA GRUP SPONSORSKICH

1. Grupę sponsorską tworzą Konsultanci wprowadzeni do Klubu Oriflame przez działających już w sieci sprzedaży Konsultantów. Każdemu z Konsultantów przysługuje uprawnienie do sponsorowania, na zasadach określonych w pkt. I.4., członkostwa w Klubie Oriflame innych podmiotów. Prowadząc działalność sponsorską Konsultant obowiązany jest do zachowania staranności przy doborze osób wprowadzanych do Klubu.
2. Konsultant podejmując działalność sponsorską przyjmuje na siebie obowiązek rzetelnej, bieżącej współpracy z osobami, które sponsorując wprowadza do Klubu Oriflame.
3. Wobec osób sponsorowanych Konsultant wykonuje obowiązki w zakresie ich szkolenia, motywowania do budowy sieci dystrybucji Oriflame i rzetelnej współpracy z nabywcami produktów Oriflame.
4. Konsultant podejmujący działalność sponsorską zobowiązany jest do kontroli prawidłowości i terminowości wywiązywania się podmiotów działających w jego grupach sponsorskich z zobowiązań wobec Oriflame Poland i innych Konsultantów. Konsultant zobligowany jest do informowania Oriflame Poland o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w powyższym zakresie.
5. Sprzeczne z zasadami współpracy, stanowiące rażące naruszenie warunków niniejszego Regulaminu, jest podejmowanie działań ukierunkowanych na przejmowanie Konsultantów wprowadzonych do Klubu Oriflame przez innych Konsultantów.
6. Zabronione jest przenoszenie indywidualnych Konsultantów lub grup sponsorskich w ramach sieci sprzedaży, jak też podejmowanie innych działań, których celem jest lub mogło być takie przeniesienie.
7. W przypadkach szczególnych, spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościami losowymi Oriflame Poland może wyrazić zgodę na zmiany usytuowania części lub całej grupy sponsorskiej w sieci sprzedaży. Zgoda Oriflame Poland wyrażona jest przy uwzględnieniu i optymalizacji interesów większości Konsultantów działających w danej grupie sponsorskiej, a także przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania całej sieci sprzedaży.
8. W przypadku naruszania zasad i warunków sponsorowania uprawnienie Konsultanta do sponsorowania może być zawieszone lub wyłączone decyzją Oriflame Poland.
9. Szczegółowe warunki, zasady tworzenia i funkcjonowania Konsultantów w grupach sponsorskich określa Oriflame Poland w odrębnym regulaminie oraz oficjalnie publikowanej literaturze.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA KLUBU ORIFLAME

1. Konsultanci, po spełnieniu warunków określonych przez Oriflame Poland, mogą uzyskać tytuł Dyrektora Klubu Oriflame.
2. Tytuł Dyrektora jest tytułem honorowym i nie wiążą się z nim żadne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Oriflame lub też innych podmiotów wchodzących w skład grupy Oriflame.
3. Dyrektor kontynuując współpracę z Oriflame Poland podlega wszelkim warunkom i zasadom obowiązującym wszystkich Konsultantów.
4. Dyrektor powinien zapewniać Konsultantom stały rozwój grupy sponsorskiej poprzez:
a) sponsorowanie nowych Konsultantów oraz sprzedaży produktów,
b) pomoc i doradztwo,
c) okresowe spotkania motywacyjne,
d) szkolenia,
e) częsty kontakt i przekazywanie bieżących informacji o terminach i miejscach spotkań, nowych produktach, szkoleniach itd.,
f) udział we wszystkich seminariach i spotkaniach, o których zostanie powiadomiony przez Oriflame Poland,
g) aktywne prowadzenie sprzedaży produktów.
5.
Dyrektor zobowiązany jest stosować się do wszystkich dodatkowych zasad, warunków i instrukcji, skierowanych do Dyrektorów przekazanych mu przez Oriflame Poland.

VIII. KODEKS ETYCZNY KONSULTANTA.

1. Konsultant prowadzący działalność w Klubie Oriflame zobowiązany jest:
1)
respektować wszelkie warunki uczestnictwa i zasady obowiązujące w Klubie Oriflame, dostosowując swe działania do ich treści, jak też intencji leżących u podstaw ich wprowadzenia;
2) w stosunkach z innymi ludźmi, kierować się lojalnością, bezstronnością i odpowiedzialnością;
3) prezentować produkty Oriflame oraz warunki współpracy z Oriflame Poland w sposób rzetelny i uczciwy, nie uzyskując z tego tytułu żadnych innych korzyści niż te, które wynikają z udziału w Klubie Oriflame;
4) realizować rzetelnie i terminowo zamówienia, a także uwzględniać zgłoszone przez użytkowników kosmetyków uzasadnione wnioski i roszczenia, przy zachowaniu procedur ustalonych przez Oriflame Poland;
5) dostosować swe działania do warunków współpracy określonych w oficjalnej literaturze Oriflame w poczuciu i przy świadomości osobistej odpowiedzialności za ich naruszenie lub brak zastosowania;
6) nie wykorzystywać w żaden sposób i w żadnych warunkach sieci sprzedaży produktów Oriflame do bezpośredniej lub pośredniej promocji, reklamy, sprzedaży produktów lub usług innych firm, w szczególności firm prowadzących sprzedaż bezpośrednią;
7) realizować sprzedaż wyłącznie oryginalnych produktów Oriflame, w opakowaniach producenta gwarantujących jakość i prawidłowe właściwości użytkowe produktów;
8) prowadzić sprzedaż produktów wyłącznie w systemie sprzedaży bezpośredniej unikając jakichkolwiek form sprzedaży sprzecznych z zasadami ustalonymi przez Oriflame Poland, w szczególności sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz internetowej;
9) rozwiązywać sprawy sporne i problemy w drodze porozumienia przy współpracy ze sponsorami oraz innymi członkami Klubu Oriflame z poszanowaniem interesów i dobra innych osób oraz nienaruszaniu wizerunku i pozycji Oriflame Poland;
10) przestrzegać przepisy obowiązującego w Polsce prawa oraz inne regulacje krajowe lub międzynarodowe, jeżeli znajdują one zastosowanie do Konsultanta;
11) respektować decyzje i działania Oriflame Poland podjęte wobec Konsultanta wynikające z jego działań lub zaniechań jak też zastosowane z uwagi na konieczność ochrony dobra lub interesów innych osób oraz Oriflame Poland. Postanowienia niniejszego Kodeksu etycznego należy stosować i interpretować w sposób zapewniający ścisłą ich zgodność z warunkami współpracy i odpowiedzialność.